کارگاه موسیقی کودک

کارگاه موسیقی کودک

در کارگاه گروهی (موسیقی کودک) بوسیله ساز، قصه، نمایش و حرکت، کودکان با ریتم و صوت آشنا می شوند.

طی این کارگاه تمریناتی برای هماهنگی های گوناگون عصب، عضله در قالب بازی های آهنگین ارائه می شود.

 لازم به ذکر است همه برنامه ها و تمرینات (کارگاه موسیقی کودک) بر مبنای موسیقی ایرانی طراحی و تدوین شده است.

اهداف اساسی در کارگاه (موسیقی کودک):

* درک ریتم

* هماهنگی عصب، عضله

* تقویت تمرکز

* تقویت تعامل و کار گروهی

* آشنایی با گونه های متنوع ایرانی در قالب نمایش و بازی