کارگاه های ویژه کودکان 5-3سال

کارگاه های ویژه کودکان 5-3سال

1- یوگا کودک

2- بیان احساسات و مهارتهای گفتگو

3- نقاشی

4- ساب کودک(آزمایشهای شیرین عملی برای کودکان)

5- موسیقی کودک

6- آشپزی برای کودکان