سفال

سفال

در کارگاه «سفال کودک» کار با گل و دست سازه های گلی بهانه ایست برای تمرینات دست ورزی و تقویت انگشتان دست،

در عین حال این کارگاه تاثیر بسیار زیادی بر تقویت اعتماد به نفس و خودباوری کودکان دارد.

اهداف اساسی در این کارگاه «سفال کودک» 

تقویت انگشتان دست.

تقویت اعتماد به نفس .

تقویت خلاقیت های تجسمی و تخیل.

رفع وسواس های ذهنی و فیزیکی کودکان.