یوگا

یوگا

یوگا

در کارگاه «یوگای کودک» تلاش می کنیم در فضای مفرح و شاد و بدون تاکید بر آموزش مستقیم و یادگیری اجباری بوسیله 

بازی و موسیقی و قصه حرکات مناسب و متنوع را به کودکان منتقل کنیم.

اهداف اساسی در کارگاه یوگا:

تقویت مهارتهای حرکتی کودکان

ایستایی و تعادل اندام ها

آرامش و کنترل خشم در کودکان