ساب کودک

ساب کودک

«ساب کودک»

علم بازی برای خردسالان

یک کارگاه متفاوت و متنوع  والبته جالب و در عین حال جدی و علمی که برای کودکان 6-3 سال مناسب سازی شده اند.

در این کارگاه بچه ها مدام در حال بررسی ، آزمون و خطا، بررسی و آزمایش ، ساخت و ساز و بازی با مفاهیم علوم هستند و اختراع و اکتشاف را تجربه می کنند.

اهداف اساسی در کارگاه «ساب کودک» علم بازی برای خردسالان :

تقویت ذهن پرسش گر کودک 

تقویت خلاقیت

تجربه های شیرین اکتشاف و اختراع 

تقویت تمرکز

تقویت اعتماد به نفس

آشنایی غیر مستقیم با عمق مفاهیم اساسی علوم