نقاشی

نقاشی

در کارگاه «نقاشی کودک» بچه ها با تکنیک های متنوع نقاشی آشنا می شوند و مبتنی بر تواناییشان آنها را تجربه می کنند.

هیچ آموزشی در کار نیست چرا که گسترش توانمندی های کودکان در حوزه نقاشی و هنرهای تجسمی بیش از همه چیز مدنظر می باشد.

اهداف اساسی در کارگاه «نقاشی کودک»:

تقویت اعتماد به نفس 

تقویت تمرکز و تخیل

ارتقا خلاقیت های تصویری

تخلیه احساسات