کارگاه های ویژه کودکان دبستانی

کارگاه های ویژه کودکان دبستانی

کارگاه «یوگا و تقویت تمرکز» 

کارگاه «نقاشی و خلاقیت های تجسمی»

کارگاه «برق و سرگرمی های الکتریکی»

کارگاه «نجاری و ساخت و سازهای چوبی»

کارگاه «نمایش خلاق»

کارگاه «بازی و نمایش با گلستان سعدی»

کارگاه «شاهنامه خوانی برای کودکان»

کارگاه «عروسک سازی»

کارگاه «بیان احساسات و مهارت های گفتگو»

کارگاه «ساب علوم به زبان ساده»

کارگاه «گروهی مبانی موسیقی»

کارگاه «آموزش ساز»

تنبک نوازی پایه