علوم به زبان ساده(ساب)

علوم به زبان ساده(ساب)

در این کارگاه بچه ها تجربه های علوم و آزمایش های ساده را تجربه می کنند