یوگا و تقویت تمرکز

یوگا و تقویت تمرکز

در این کارگاه  قدرت انعطاف پذیری ، استقامت بدنی و چگونگی هماهنگی بین جسم و ذهن برقرار می گردد 

همراه با بازی های مفرح برای تقویت تمرکز