کارگاه نمایش خلاق

کارگاه نمایش خلاق

در این کارگاه داستانهایی از گلستان برای بچه ها تعریف می شود و با تصویر سازی در ذهن بچه ها نمایشی از آن را در گروه با همکاری هک اجرا می کنند.