کارگاه ساب

کارگاه ساب

علم آموزی ساده و شیرین به سبک آشیانه

این کارگاه شامل:

ساخت و سازهای علمی 

آزمایش های علمی

بازی های علمی  می باشد.

در کارگاه ساب چه می گذرد؟

بچه ها با علوم مختلف به زبان ساده و با سبک آشیانه آشنا می شوند.

سبک آشیانه چیست؟

مشاهده، گفتگو ، تبادل، تعامل، تجربه گری و مشورت.

همه بچه ها با توجه به روحیه و نیازشان فرصت های مناسب برای ارایه نظرات و ایده ها و دریافت هایشان دارند.

ساب یعنی چه؟

ساب مخفف سبک ویژه ی آشیانه برای ارایه کارگاه هایی با رویکرد تقویت مهارت و خلاقیت است.

ساب :

ساخت و سازهای علمی

آزمایش و تجربه های علمی

بازی های علمی