کارگاه تکامل ویژه 5-3 سال

کارگاه تکامل ویژه 5-3 سال

تقویت مهارتهای زندگی و هوش هیجانی 

تمرین هایی برای زندگی و رابطه بهتر با همسالان

تمرین هایی برای مواجهه ، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات