کارگاه برق و سرگرمی های علمی

کارگاه برق و سرگرمی های علمی

در کارگاه برق و سرگرمی های علمی چه می گذرد:

این کارگاه ویژه کودکان دبستانی طراحی شده است 

در این کارگاه کودکان با ابزار و وسایل ابتدایی برق و الکتریک آشنا می شوند.

کودکان با آموزش ها و راهنمایی های تخصصی ویژه کودکان با همکاری و همفکری یکدیگر

یک یا چند مدار را تجربه و طراحی می کنند و می سازند.

و ساخت یک وسیله برقی هیجان انگیز را تجربه می کنند.